Uppgifter: Flertalet polisfordon med blåljus och sirener befann sig i Arvika på måndagskvällen

Nyheter och klipp

En så kal­lad utryck­nings­fö­rar­kurs pågick under mån­dags­ef­ter­mid­da­gen och kväl­len i Arvi­ka och Karl­stad. "Det­ta inne­bär att all­män­he­ten kan kom­ma att obser­ve­ra fler­ta­let polis­for­don under utryck­ning" skrev poli­sen på sin hem­si­da. Enligt poli­sens upp­gif­ter skul­le polis­for­do­nen ha både sire­ner och blå­ljus, och befin­na sig i Arvi­ka under mån­dags­kväl­len. Utryck­nings­fö­rar­kur­sen bör­ja­de i Karl­stad på efter­mid­da­gen och slu­ta­de sedan i Arvi­ka sena­re under kvällen.