Arvikas skattebetalare får skattesänkning på 1650 kronor per år

Nyheter och klipp

1650 kronor mindre skatt per år

Näs­tan en mil­jon svens­kar som bor i gles­bygd kom­mer att få en skat­te­sänk­ning på 1650 kro­nor per år, det­ta efter att riks­da­gen sagt ja till rege­ring­ens för­slag. Refor­men gäl­ler ret­ro­ak­tivt för hela året 2020. Alla skat­te­be­ta­la­re i Arvi­ka, Eda, Årjäng, Sun­ne, Hag­fors, Tors­by, Stor­fors, Munk­fors, Filip­stad och Säff­le påver­kas av beslu­tet, och peng­ar­na kom­mer att beta­las ut i sam­band med deklarationen.