Gränshandeln mot Norge minskade med flera miljarder kronor – "Enormt tapp"

Nyheter och klipp

Dag­lig­va­ru­han­delns för­sälj­ning i Sve­ri­ges gräns­kom­mu­ner har mins­kat kraf­tigt under coro­na­pan­de­min, visar sta­tistik från SCB. Sta­tisti­ken visar att för­sälj­ning­en har mins­kat med 52 % pro­cent under and­ra kvar­ta­let 2020, jäm­fört med sam­ma peri­od för­ra året. SCB kal­lar det för ett "enormt tapp för den svens­ka gränshandeln"

I kom­mu­ner utan gräns mot and­ra län­der öka­de för­sälj­ning­en med 5,4 pro­cent, medan kom­mu­ner som grän­sar till and­ra län­der, där­ibland Värm­land, mins­ka­de för­sälj­ning­en med 52 pro­cent. Gräns­han­deln mot Nor­ge mins­ka­de med fle­ra mil­jar­der kronor.

– Det är tyd­ligt att rese­re­strik­tio­ner och stäng­ning av grän­ser haft en effekt på dag­lig­va­ru­han­deln. Det är fram­för allt kom­mu­ner med en gräns mot Nor­ge som går svagt. Sam­man­lagt mins­ka­de för­sälj­ning­en där med 56 pro­cent under and­ra kvar­ta­let. I kom­mu­ner­na som grän­sar mot Fin­land mins­ka­de den med 21 pro­cent, säger Dani­el Lennarts­son, natio­na­le­ko­nom på SCB.