SPRING ÖVER SPÅREN: Staket sätts upp som säkerhetsåtgärd – "Oerhört allvarligt"

Nyheter och klipp

Ett arbe­te med att sät­ta upp sta­ket längs järn­vä­gen för­bi stads­par­ken och Sågud­den har påbör­jats. Sta­ke­tet sätts upp med anled­ning av att folk har sprung­it över jär­vägs­spå­ren, något som Peter Adolf­son, Gatu- och Tra­fi­kan­sva­rig i Arvi­ka menar är oer­hört all­var­ligt.
- Det finns upp­tram­pa­de sti­gar på och runt ban­val­len som leder över spå­ret på många stäl­len" berät­tar han.

FOTO: SAKEUS BERG.

"oerhört allvarligt"

Peter Adolf­son berät­tar att det är för­bju­det att springa över spå­ren och att gena över järn­vägs­spår. "Det är oer­hört all­var­ligt att göra det. Jag får sam­tal från pri­vat­per­so­ner som ser att det är små­spring, och ännu vär­re, man har upp­märk­sam­mat att sta­ke­tet som redan finns upp­satt sedan tidi­ga­re klipps upp för att kun­na gena över järn­vä­gen. Bland annat på Sol­vik" berät­tar han.

"Dagens per­son­tåg är så tys­ta att det inte hörs när de kom­mer för­rän de är all­de­les inpå, det är ett livs­far­ligt till­tag att gå över eller på järn­vägs­spå­ret", för­kla­rar Peter.

Träd och buskage tas ner

Just nu hål­ler man på att ta ner buskage och träd längs gång- och cykel­ba­nan mel­lan Katt­vi­ken och järn­vä­gen, för att kun­na utfö­ra arbe­tet. "Vis­sa av trä­den kom­mer att spa­ras och åter­plan­te­ras" skri­ver kom­mu­nen. När sta­ke­tet väl är på plats är pla­nen att man ska plan­te­ra nya grö­na växter. 

"hade inte finansiering"

"Tra­fik­ver­ket har på eget ini­ti­a­tiv ini­ti­e­rat ett pro­jekt som star­ta­de och bygg­des i fjol där kom­mu­nen var med och del­fi­nan­si­e­ra­de sta­ket som sträck­te sig från Hamn­ga­tan och väs­terut till 'Kyrk­bron' ", berät­tar Peter, och fort­sät­ter: "Sträc­kan Vik­säl­ven-tun­neln under järn­vä­gen till Sågud­den var inte upp­märk­sam­mad av Tra­fik­ver­ket och de hade inte finan­sie­ring till den sträc­kan då".

Kommunen avsatte pengar

Peter Adolf­son berät­tar att Arvi­ka kom­mun hade avsatt peng­ar för att sät­ta sta­ket hela sträc­kan mel­lan Vik­säl­ven och "Kyrk­bron" redan för 2019, och att han var över­ens med tra­fik­ver­ket att fort­sät­ta 2020 på den sträc­kan som byggs nu. "Peng­ar­na i kom­mu­nen över­för­des till i år då vi tyc­ker att det är ange­lä­get, och likaså tyc­ker Tra­fik­ver­ket" berät­tar Peter. "Sträc­kan mel­lan 'Katt­glug­gen' och tun­neln vid Sågud­den var inte med i Tra­fik­ver­kets pro­jekt, men jag upp­märk­sam­ma­de Tra­fik­ver­ket om det­ta, så nu är även den sträc­kan med" fort­sät­ter han.

Peter berät­tar att Tra­fik­ver­ket för många år sedan säk­ra­de med sta­ket vid bro­ar och bergs­skär­ning­ar utef­ter spå­ret mel­lan Deger­fors och riks­grän­sen. Han är säker på att det det finns fler pro­jekt i Värm­land som behö­ver utfö­ras, stänglas eller säk­ra pas­sa­ger över järn­vä­gar, berät­tar han.