Skåpbil körde på personbil och lämnade platsen – 3 till sjukhus

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på läns­väg 723 i Karl­stad på lör­dags­för­mid­da­gen. En grå skåp­bil kör­de på tre per­so­ner i en per­son­bil i höjd med Skå­re­bron. Föra­ren av skåp­bi­len kör­de sedan i väg från olycks­plat­sen i rikt­ning mot Rud, enligt Poli­sens upp­gif­ter. De tre per­so­ner­na i per­son­bi­len är för­da med ambu­lans till sjuk­hus. De ska inte ha fått någ­ra fysis­ka ska­dor, men var choc­ka­de, enligt polisen. 

Poli­sen sök­te efter den gråa skåp­bi­len under dagen, och hit­ta­de bilen par­ke­rad på Rud. Poli­sen bekräf­tar att det är sam­ma for­don som det som var inblan­dat i olyc­kan. I bilen satt en man som upp­lev­des som påver­kad av nar­ko­ti­ka. Man­nen får föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning och kom­man­de utred­ning får visa om det är han som kört bilen då olyc­kan sked­de, och om han i så fall var påver­kad av narkotika.