Bekräftat fall av coronasmitta på skolbygget – Serneke tar inte emot besökare

Nyheter och klipp

En av arbetarna på skolbygget i Arvika har testats positivt för covid-19, bekräftar Henrik Axelsson, ordförande för utskottet Lärande och Stöd.  Byggföretaget Serneke har nu beslutat att inte ta emot några besökare.

En arbe­ta­re vid skol­byg­get i Arvi­ka har bekräf­tats smit­tad av coro­na­vi­ru­set, bekräf­tar Hen­rik Axels­son. Foto Sakeus Berg / Arvikamagasinet

På ons­da­gen den 28 okto­ber var det pla­ne­rat att utskot­tet för läran­de och stöd skul­le hål­la en förs­ta lek­tion i den nya hög­sta­di­e­sko­lan, men det­ta blev inställt efter bygg­fö­re­ta­gets nya bestäm­merl­ser "Någon som arbe­tar på byg­get har tes­tats posi­tivt för covid-19 och Ser­ne­ke har beslu­tat att inte ta emot någ­ra besö­ka­re" skri­ver Hen­rik Axels­son i ett mail. 

Den pla­ne­ra­de lek­tio­nen skul­le hål­las av Anne­li Karls­son och Mia Johans­son och hand­la om Arvi­ka kom­muns för­slag till plan för sui­cid­pre­ven­tion som ska antas i kom­mun­sty­rel­sen i december.