Biblioteket får nya hyllor efter snart 35 år

Nyheter och klipp

Bib­li­o­te­ket i Arvi­ka har haft sam­ma hyl­lor sedan star­ten, och har fun­nits på Kyr­ko­ga­tan i snart 35 år. Men nu ska hyl­lor­na bytas ut. Hyll­by­tet kom­mer att pågå under 35 dagar, och bör­jar på mån­da­gen efter höst­lo­vet. Bib­li­o­te­ket kom­mer med anled­ning av hyll­by­tet att vara stängt mel­lan den 2 novem­ber och den 5 decem­ber. Det kom­mer att fin­nas ett till­fäl­ligt bib­li­o­tek på ned­re plan mel­lan den 2 och 27 novem­ber, men med begrän­sad service. 

De nya hyl­lor­na kom­mer att vara låga vita hyl­lor och sto­ra ekhyl­lor i oli­ka höj­der. "De nya hyl­lor­na kom­mer se annorlun­da ut och bidra till en modern och till­gäng­lig mil­jö fylld av inspi­ra­tion", säger bib­li­o­teks­chef Ulri­ka Svensson.

För­u­tom att hyl­lor­na byts ut så kom­mer även annat änd­ras på bib­li­o­te­ket, bland annat kom­mer ung­do­mar­na få en egen avdel­ning. "Små­barns­av­del­ning­en blir lek­full och färg­glad, bar­nav­del­ning­en får mysi­ga sitt­hål i bok­hyl­lor­na och ung­do­mar­na får en egen avdel­ning med plats för bokläs­ning, avkopp­ling och spel. På vux­enav­del­ning­en blir det triv­sam­ma sitt­plat­ser bland hyl­lor­na, en stor loung­ey­ta, stu­die­plat­ser och datorplat­ser. Vår för­hopp­ning är att alla ska hit­ta en plats som pas­sar ens behov", säger Ulrika.

Det till­fäl­li­ga bib­li­o­te­ket kom­mer att vara öppet mån­da­gar, ons­da­gar och fre­da­gar mel­lan 10:00 och 14:00, och mel­lan 14:00 och 18:00 på tis­da­gar och tors­da­gar. Sön­da­gen den 6 decem­ber kom­mer det att bli nyin­vig­ning för biblioteket.