Kommundirektören efter corona-beskedet: "ställer in besök och aktiviteter"

Nyheter och klipp

På mån­da­gen kom beske­det att en arbe­ta­re vid skol­byg­get i Arvi­ka bekräf­tats smit­tad av coro­na­vi­ru­set. I en video från kom­mun­full­mäk­ti­ge på Arvi­ka kom­muns Youtu­be-kanal sa kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­so­natt man stäl­ler in besök och akti­vi­te­ter som kom­mu­nen har i anlägg­ning­en. "Det här är ju byg­gent­re­pre­nö­rens huvud­an­svar, men vi ser till att inte våra med­ar­be­ta­re finns i när­he­ten" sa han. Hen­rik Axels­son, ord­fö­ran­de för utskot­tet Läran­de och Stöd berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att bygg­fö­re­ta­get Ser­ne­ke beslu­tat att inte ta emot någ­ra besökare.

Hans Karls­son för­kla­rar i vide­on att det är stu­die­be­sök och arbets­be­sök vid skol­byg­get, samt en del övri­ga pla­ne­ra­de möten vid skol­byg­get ställs in.