KARLSTAD: Lastbil påkörd av 3 bilar – 4 ambulanser på plats

Nyheter och klipp

En last­bil fast­na­de under en bro längs E18 i Karls­tad på tida­gen av oklar anled­ning. Det­ta gjor­de att tre bilar kör­de in i last­bi­len och 4 per­so­ner fick föras till sjukhus.

Olyc­kan inträf­fa­de på E18 kloc­kan 19:22 vid avfar­ten till tra­fik­plats Kla­ra­mo­tet. Poli­sen upp­ger att det rör­de sig om en olyc­ka med fle­ra for­don, varav en last­bil. De exak­ta omstän­dig­he­ter kring olyc­kan är i nulä­get okla­ra, men samt­li­ga for­don ska ha bär­gats bort från plat­sen. Last­bi­len tros vara sam­ma last­bil som fast­na­de i Arvi­ka sam­ma kväll.

Poli­sen upp­ger att det var pro­blem i tra­fi­ken vid områ­det med anled­ning av olyc­kan. Sena­re med­de­la­des att tra­fi­ken flöt på igen.

Läs ock­så: Last­bil fast under bro i Arvika