Skolbygget stoppat efter coronasmitta – 17 konstaterade fall

Nyheter och klipp

Bygg­kon­cer­nen Ser­ne­ke har tagit beslut om att stänga ner verk­sam­he­ten vid skol­byg­get i Arvi­ka, det­ta efter att 17 fall av covid-19 kon­sta­te­rats bland per­so­na­len. Nu har siff­ran ökat till 34 fall, upp­ger Ser­ne­kes kom­mu­ni­ka­tions­chef Johan Live för Arvikamagasinet.

-Vi har i dag 17 kon­sta­te­ra­de fall av covid-19 bland per­so­na­len. Totalt arbe­tar ett 90-tal per­so­ner på pro­jek­tet, berät­ta­de Ser­ne­kes kom­mu­ni­ka­tions­chef Johan Live för Arvi­ka­ma­ga­si­net på onsdagen.

- Kom­mer det­ta att för­se­na byggprocessen?

- Vad vi vet i dag ser vi inte det. Pla­nen är att verk­sam­he­ten ska kun­na star­ta till ter­mins­star­ten näs­ta höst. Vi får dock ana­ly­se­ra läget fram­gent till­sam­mans med smitt­skyd­det i Regi­on Värm­land och bestäl­la­ren Arvi­ka kom­mun för att avgö­ra even­tu­ell påver­kan på pro­jek­tet, berät­tar Johan.

Nu kom­mer man i dia­log med smitt­skyd­det i Regi­on Värm­land att ta fram en hand­lings­plan för åtgär­der för att kom­ma igång med pro­duk­tio­nen så snart det går.

-Säker­het, skyd­da per­so­na­len och få bort smit­tan är för­stås högs­ta pri­o­ri­tet. Vi hop­pas så klart ock­så att våra kol­le­gor i pro­jek­tet till­frisk­nar så fort som möj­ligt och att ing­en drab­bas av all­var­li­ga symp­tom, avslu­tar Johan.