Så många nya coronafall har Arvika fått – 44 fall per 10 000 invånare

Nyheter och klipp

Folkhälsomyndighetens nya statistik över sjukdomsfall i Arvika kommun vecka 43 visar att ytterligare 3 personer smittats av coronaviruset, detta efter 2 veckor utan nya fall i kommunen. Totalt har nu 114 sjukdomsfall bekräftats i Arvika, 44 fall per 10 000 invånare. 

Under mån­da­gen kom upp­gif­ter till Arvi­ka­ma­ga­si­net om att en arbe­ta­re på skol­byg­get vid cen­tral­sko­lan i Arvi­ka kon­sta­te­rats smit­tad av viru­set, och på ons­da­gen beslu­ta­de bygg­kon­cer­nen Ser­ne­ke som byg­ger sko­lan att stänga ner verk­sam­he­ten till­fäl­ligt, då 17 per­so­ner på arbets­plat­sen kon­sta­te­rats smit­ta­de av viru­set. De som smit­tats av viru­set under vec­ka 44 finns inte inräk­na­de i folk­hälso­myn­dig­he­tens sta­tistik för vec­ka 43, men ny sta­tistik kom­mer näs­ta vecka.