Förslag till ombyggnation av Taserudsgymnasiet – "ökat behov av fler lokaler"

Nyheter och klipp

Ele­van­ta­let i grund­sko­lan kom­mer att öka i områ­det Styckå­sen-Gate, vil­ket gör att beho­vet av fler loka­ler för grund­sko­lan ökar. Nu står Tase­ruds­gym­na­si­et inför en ROT-reno­ve­ring, med­de­lar kommunen.

"Här finns nu till­fäl­le för en ytop­ti­me­ring som dels inne­bär nya­re­no­ve­ra­de och verk­sam­hets­an­pas­sa­de loka­ler för Tase­ruds­gym­na­si­et, sam­ti­digt som grund­sko­lans öka­de behov av loka­ler möts" skri­ver kommunen. 

För­sla­get inne­bär både en ROT-reno­ve­ring och en verk­sam­hets­an­pass­ning för Tase­ruds­gym­na­si­ets loka­ler, vil­ket kom­mer att fri­gö­ra loka­ler som Gate­sko­lan tar över, och ger en läg­re drift­kost­nads­ök­ning för Läran­de och stöd, jäm­fört med om endast en ROT-reno­ve­ring skul­le genom­förs. Ett slut­gilt­ligt beslut ska behand­las i kom­mun­sty­rel­sen den 16 novem­ber 2020.