Varning klass 1 i Värmland – MYCKET HÅRDA VINDBYAR

Nyheter och klipp

SMHI sän­de under sön­da­gen ut en var­ning klass 1 om myc­ket hår­da vind­by­ar i Värmland.

Vin­dar­na beräk­nas kom­ma under mån­da­gen i den syd­li­gas­te delen av Värm­land och fär­das i syd­väst­lig rikt­ning mel­lan 21 och 24 meter per sekund. Var­ning­en, som utfär­da­des kloc­kan 12:06 på sön­da­gen inne­bär att gre­nar och ensta­ka träd knäcks, och vin­den kan inne­bä­ra pro­blem för höga for­don, enligt SMHI. Om pro­gno­sen för väd­ret änd­ras till 25 meter per sekund eller mer kom­mer var­ning­en att änd­ras till en hög­re varningsklass.