Ytterligare 4 coronafall på skolbygget – Arbetet återupptas om en vecka

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 4 per­so­ner på skol­byg­get i Arvi­ka har kon­sta­te­rats smit­ta­de av covid-19 sedan i fre­dags. "Igår mån­dag hade vi 38 kon­sta­te­ra­de fall av covid-19 bland per­so­na­len" berät­tar Ser­ne­kes kom­mu­ni­ka­tions­chef Johan Live för Arvi­ka­ma­ga­si­net. Tidi­ga­re har Johan med­de­lat att Ser­ne­ke har en mål­sätt­ning om att åter­upp­ta arbe­tet mån­da­gen den 9 novem­ber, något han hål­ler fast vid fort­fa­ran­de. "Pla­nen är fort­satt att åter­upp­ta arbe­te­na mån­da­gen den 9 novem­ber" för­kla­rar han.

Ser­ne­ke för­be­re­der nu åtgär­der för att mini­me­ra smitt­sprid­ning när arbe­tet åter­upp­tas. "Utö­ver de åtgär­der vi har haft sedan i våras har vi en lång lis­ta på åtgär­der som vi för­be­re­der och kom­mer att ha på plats när arbe­te­na åter­upp­tas" berät­tar Johan. En åtgärd som kom­mer att tas i bruk är att dela upp arbets­la­get i oli­ka grup­per. "Vi har gjort ett sche­ma för grup­per­na med oli­ka tider för när de star­tar dagen, när de tar ras­ter och när de slu­tar. Det gör vi för att endast mind­re grup­per ska träf­fas i våra gemen­sam­ma utrym­men" för­kla­rar han. 

Nu utö­kas ock­så städ­ning­en på många sätt. "Vi har utö­kad städ­ning, ruti­ner för han­te­ring av mat och kaf­fe, ansva­ri­ga för avtork­ning av bord, möten utom­hus etc." berät­tar Johan. Vi kom­mer vida­re att ha inskriv­ning av all per­so­nal där de får infor­ma­tion om vil­ka för­håll­nings­reg­ler som finns och alla ska skri­va under på att de har tagit del av dem och kom­mer att föl­ja des­sa" säger Johan.

Ser­ne­ke har haft en tät dia­log med smitt­skyd­det i Värm­land, enligt Johan Live. "Vi har gemen­samt stämt av läges­bil­der och våra pla­ne­ra­de åtgär­der. De är väl­digt nöj­da med hur vi han­te­rat utbrot­tet så långt" berät­ta­de Johan Live för Arvi­ka­ma­ga­si­net i fre­dags.