Biden vinner i Wisconsin och Michigan – Begränsar Trumps möjligheter

Nyheter och klipp

Demo­kra­ter­nas pre­si­dent­kan­di­dat Joe Biden har nu vun­nit del­sta­ter­na Wiscon­sin och Michi­gan. Sta­ter­na ger till­sam­mans 26 elek­to­rer vil­ket gör att demo­kra­ter­nas Biden ökar sin led­ning över Trump till 264 elek­to­rer mot Trumps nuva­ran­de 214. 

Trump leder fort­fa­ran­de i fyra ovun­na sta­ter: Penn­syl­va­nia, North Caro­li­na, Alas­ka och Geor­gia. Des­sa fyra sta­ter har sam­man­lagt 54 elek­to­rer, vil­ket inne­bär att Trump skul­le kun­na ta led­ning­en med totalt 268 elek­to­rer om han vin­ner des­sa sta­ter. För att Trump ska vin­na valet mås­te han få 270 elek­to­rer, vil­ket inne­bär att han mås­te vin­na fler sta­ter än de fyra där han har led­ning­en. Om Biden vin­ner Neva­da där han just nu leder, och som har 6 elek­to­rer kom­mer han att nå upp till 270 elek­to­rer, vil­ket är vad som krävs för att vin­na valet. Oli­ka medie­bo­lag rap­por­te­rar oli­ka siff­ror om de oli­ka sta­ter­na, vil­ket gör att myc­ket kan för­änd­ras. En del rös­ter är inte rap­por­te­ra­de än, vil­ket ock­så påver­kar utgång­en i valet. Trump kan fort­fa­ran­de ta led­ning­en där Biden leder, och på sam­ma sätt finns chans för demo­kra­ter­na att vin­na de sta­ter där Trump just nu leder.