Största vecko-ökningen av coronafall i Arvika

Nyheter och klipp

23 fall av covid-19 har rap­por­te­rats in under vec­ka 44, visar Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik. Det är den störs­ta vec­ko-ökning­en någon­sin i Arvi­ka sedan pan­de­lin startade. 

En bidra­gan­de orsak till den kraf­ti­ga ökning­en tros vara den smit­ta av coro­na­vi­ru­set som spri­dits på skol­byg­get i Arvika.

Totalt har nu 137 fall av covid-19 bekräf­tats i Arvi­ka kom­mun. Totalt rör det sig om 57 fall per 10 000 invå­na­re i Arvi­ka kommun. 

Annons