"Något för alla" – Jössefors IK får vm-klassad pumptrack

Nyheter och klipp

För­e­ning­en Jös­se­fors IK har Arvi­ka kom­muns förs­ta och enda spon­tan-anlägg­ning dit man kan gå och utö­va spor­ter gra­tis när som helst. För­e­ning­ens ambi­tion och mot­to är att vara något för alla. Det finns redan en hel del akti­vi­te­ter att utö­va på anlägg­ning­en, men för­e­ning­en har många pro­jekt på gång och vill erbju­da fler alter­na­tiv så att fler barn och unga kan hit­ta just sin grej.

Jonas Karls­son, sup­ple­ant och Mag­nus Bengts­son, ord­fö­ran­de i Jös­se­fors IK. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Unik pumptrack i VM-klass

Till våren ska en sorts cykel­ba­na som kal­las pumptrack anläg­gas bred­vid läk­ta­ren på idrotts­an­lägg­ning­en. Banan, som ska byg­gas någon gång runt maj-april 2021 är av en modell som är vm-klas­sad, vil­ket inne­bär att man kom­mer kun­na hål­la en världs­cup på anlägg­ning­en. I nulä­get har endast två orter i Sve­ri­ge pumptrack-banor av lik­nan­de modell. Prislap­pen lig­ger på när­ma­re fem miljoner.

En pumptrack är en bana där man använ­der sig av en pum­pan­de rörel­se för att ta sig fram­åt utan att tram­pa eller spar­ka. Pumptrac­ken byggs av grus med en yta av asfalt. Banan används myc­ket med hjälp av cyklar, men det är inte bara cyklar som kan använ­das i banan, menar Mag­nus Bengts­son, ord­fö­ran­de i Jös­se­fors IK. "Allt från rull­stol till ska­te­board och spark­cy­kel fun­ge­rar i banan" säger han.

Idén till pumptrack-anlägg­ning­en kom från en resa till Gols kom­mun i Nor­ge, där det finns en mind­re pumptrack. Eftersom det redan finns cykelsport inom för­e­ning­en bör­ja­de man tit­ta efter pumptracks. Elin Bal­kå­sen, för­e­ning­ens sek­re­te­ra­re i sty­rel­sen för motions­id­rott, skrev en ansö­kan till arvs­fon­den, och för­e­ning­en fick bidrag till pumptrack-anlägg­ning­en. För­e­ning­en har även fått and­ra spon­so­rer för pro­jek­tet. Banan kom­mer att ta 7–10 vec­kor att byg­ga, och när den är klar vill för­e­ning­en hål­la en Sve­ri­gecup i pumptrack. För­u­tom en pumptrack har Jös­se­fors IK fått en mountain­bi­ke­led på 6 kilo­me­ter god­känd som Värm­lands­led. Fot­boll är för­e­ning­ens störs­ta sport med 9 fotbollslag.Fot­boll är för­e­ning­ens störs­ta sport med 9 fot­bollslag. Läs mer om fot­bol­len här. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Elbe­lys­ning till motionsspår

I Kopp­sängs­sko­gen som lig­ger i områ­det finns ett 3,3 kilo­me­ter långt motions­spår. Nu ska man sät­ta upp ny belys­ning längs hela spå­ret, och det ska för­hopp­nings­vis vara klart innan snön fal­ler. "Vi hop­pas att folk ska använ­da sig av motions­spå­ret mer när belys­ning­en är på plats. På vin­tern kom­mer motions­spå­ret att använ­das för ski­dåk­ning, och då kom­mer belys­ning­en lysa upp", säger Mag­nus Bengtsson.

"Elbe­lys­ning­en kos­tar unge­fär 1 mil­jon att sät­ta upp", berät­tar Jonas Karls­son. Pro­jek­tet är möj­ligt tack vare EU-ini­ti­a­ti­vet Lea­der, som finan­sie­ras genom Euro­pe­is­ka regi­o­na­la utvecklingsfonden.

Elbe­lys­ning­en kos­tar unge­fär 1 mil­jon kro­nor att sät­ta upp, berät­tar Jonas Karls­son. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Det finns ock­så möj­lig­het för pri­vat­per­so­ner och före­tag att spons­ra elljus­spå­ret. Genom att beta­la 1000 kro­nor får man dess­utom sitt namn på en av de 111 stol­par som ska pla­ce­ras längs spå­ret. Ett annat av för­e­ning­ens pro­jekt är en hin­der­ba­na som ska byg­gas, och sträc­ka sig hela vägen runt motions­spå­ret. Hin­der­ba­nan kos­tar unge­fär någ­ra hund­ra tusen att anläg­ga, och finan­sie­ras av XL-hjäl­pen, ett ini­ti­a­tiv från XL-BYGG. För­e­ning­en sök­te till XL-hjäl­pen, och bland 1200 nomi­ne­ring­ar val­des åtta pro­jekt ut, där­ibland hin­der­ba­nan i Jössefors.

Jös­se­fors IK har vun­nit en mängd pri­ser genom åren. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Sti­pen­di­um och kommunpris

Jös­se­fors IK till­de­la­des Tore A Jonas­sons sti­pen­di­um om 100 000 kro­nor år 2020, något som Mag­nus Bengts­son säger att de är jät­te­stol­ta över. För­e­ning­en har ock­så vun­nit en mängd pri­ser genom åren, och 2019 till­de­la­des de Arvi­ka kom­mun­pris med moti­ve­ring­en "En för­e­ning vars ide­el­la kraf­ter job­bar hårt för att utveck­la akti­vi­tets­ut­bu­det för såväl unga som gam­la och på så sätt göra Jös­se­fors till en attrak­tiv plats att bo!"