Följ med på en fotbollsmatch med Jössefors IK

Nyheter och klipp

Jössefors IK har 9 fotbollslag, 3 tjejlag och 6 pojklag. För ungefär fem år sedan fanns endast ett pojklag. Sedan dess har man fått många nya lag. Arvikamagasinet följde med på en fotbollsträning med de äldsta tjejerna.

Zere­na är en av spe­lar­na i laget. Hon tyc­ker att trä­ning­en gick bra och berät­tar att de hade kul i laget."Vi pra­tar myc­ket med varand­ra, och jag har fått nya kom­pi­sar", säger hon. Zere­na spe­lar fot­boll ofta, och sat­sar på att bör­ja på fot­bolls­gym­na­si­um, säger hon. Hon tyc­ker att det är bra när det byggs nya fot­bolls­pla­ner att spe­la på. Kväl­lens trä­ning avslu­ta­des med en match på Tiger Are­na, en fot­bolls­plan nära Jös­se­fors skola.

På bil­den är någ­ra i laget som Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­a­de efter mat­chen. Från väns­ter: Alva, Lova, Zere­na, Julia, Lin­néa och Michel­le. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Tje­jer­na är mel­lan 12 och 14 år, och laget har trä­ning två gång­er i vec­kan. Michel­le var en av spe­lar­na i kväl­lens fot­bolls­match. "Det gick sådär, men vi käm­pa­de på och pas­sa­de varand­ra" säger hon. Michel­le tyc­ker att de har en bra gemen­skap i laget, och vill fort­sät­ta med fot­boll. Lin­néa vill ock­så fort­sät­ta med fot­bol­len. Hela vägen till lands­la­get. "Gemen­ska­pen är bra, vi pra­tar väl­digt myc­ket" säger hon.

För unge­fär fem år sedan fanns det endast ett pojklag inom för­e­ning­en, men sedan dess har fot­bol­len utö­kats och nu har för­e­ning­en 9 fot­bollslag, både tjej­lag och pojklag.

José Perez och Marie Skar­feldt är trä­na­re för tjej­la­get. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

José har varit trä­na­re i 6 år, och har trä­nat det älds­ta tjej­la­get i Jös­se­fors IK i ett och ett halvt år. Till vin­tern, när fot­bolls­sä­song­en slu­tar och skid­sä­song­en drar igång kom­mer han att hjäl­pa till med längd­ski­dor­na. För­e­ning­en kom­mer även att påbör­ja en dans­kurs i Sal­sa där han kom­mer att vara ansvarig.

Julia Spetsmark började i Jössefors IK

Julia Spets­mark är en svensk fot­bolls­spe­la­re som bör­ja­de spe­la fot­boll i Jös­se­forsk IK. Med den grun­den har hon sedan tagit sig vida­re hela vägen till svens­ka lands­la­get. "Fot­boll är ju värl­dens störs­ta sport, och det är kul och ha hen­ne som före­bild", säger Mag­nus. Bengts­son. "Hon bör­ja­de spe­la som tolvå­ring och har sedan tagit sig till lands­la­get" berät­tar han.

I Jös­se­fors IK:s klubb­stu­ga finns Julia Spets­marks tidi­ga­re trö­ja upp­satt. FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET

Fotbollssäsongen slutar, skidsäsongen börjar

"När vin­tern kom­mer slu­tar fot­bolls­sä­song­en och skid­sä­song­en bör­jar", berät­tar Mag­nus Bengts­son. "Som barn mår man bra med fle­ra idrot­ter" fort­sät­ter han.

Coronapandemin påverkar fotbollen

Coro­na­pan­de­min har gjort att för­e­ning­en inte kan tillå­ta publik eller för­äld­rar på fot­bolls­mat­cher och fot­bolls­trä­ning­ar. För­e­ning­en har satt in 2 per­so­ner som ansva­rar för att hål­la en dia­log med fot­bolls­för­bun­det för att hål­la för­e­ning­en säker vad gäl­ler coro­na­vi­ru­set. Man har ock­så infört restrik­tio­ner och stängt kios­ken. "Det gör det tufft eko­no­miskt, med mind­re intäk­ter, och bar­nen tyc­ker att det är svårt att inte ha för­äld­rar­na med sig" säger Mag­nus Bengtsson.

FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET