Biden bedöms vinna valet – Leder i Pennsylvania

Nyheter och klipp

Joe Biden vin­ner i Penn­syl­va­nia, bedö­mer sta­tis­tik­saj­ten Deci­sion Desk. Om den­na bedöm­ning stäm­mer och Biden vin­ner i Penn­syl­va­nia får han 273 elek­to­rer och vin­ner valet. "Joe Biden har bli­vit vald till den 46:e Pre­si­den­ten av USA" skri­ver Deci­sion Desk om sin bedöm­ning på twitter. 

Ännu har and­ra medi­er inte bedömt vin­na­ren i Penn­syl­va­nia eller vem som blir USA:s 46:e pre­si­dent. Biden leder just nu över Trump med totalt 253 elek­to­rer, enligt CNN. Enilgt CNN leder Biden i både Penn­syl­va­nia och i Geor­gia, båda sta­ter där Trump tidi­ga­re haft led­ning­en. Men valet är inte avgjort och många rös­ter ska fort­fa­ran­de räknas.