SOS ALARM: "Högt tryck på informationsnumret 113 13"

Nyheter och klipp

Tryc­ket på infor­ma­tions­num­ret 113 13 har ökat kraf­tigt. Det skri­ver SOS Alarm i ett press­med­de­lan­de. "De senas­te två vec­kor­na har sam­ta­len när­mast för­dubb­lats från cir­ka 7 500 sam­tal till över 14 000 sam­tal under för­ra vec­kan" skri­ver SOS Alarm. Vän­te­ti­den är upp emot en tim­me när tryc­ket är som högst. 

Orsa­ken till det höga tryc­ket är den all­var­li­ga smitt­sprid­ning­en i sam­häl­let. Samt­li­ga av de fem van­li­gas­te frå­gor­na hos 113 13 hand­lar om coro­na­vi­ru­set, covid-19. "Tryc­ket på infor­ma­tions­num­ret har varit högt sedan pan­de­mins utbrott. I okto­ber i år pas­se­ra­des 500 000 inkom­man­de sam­tal. Det­ta kan jäm­fö­ras med 10 000 sam­tal under hela 2019" skri­ver SOS Alarm.

En kon­se­kvens av de många sam­ta­len har bli­vit att svars­ti­der­na blir läng­re, och att alla sam­tal inte kan besva­ras. SOS Alarm upp­ma­nar all­män­he­ten att först söka infor­ma­tion på krisinformation.se eller and­ra rele­van­ta webb­si­dor, innan man ring­er 113 13. 

- Vi för­vän­tar oss ytter­li­ga­re en ökning av anta­let sam­tal till 113 13 fram­ö­ver och gör allt vi kan för att besva­ra så många sam­tal som möj­ligt. På 113 13 för­med­lar vi bekräf­tad infor­ma­tion från myn­dig­he­ter­na och sjuk­vår­den, säger Björn Skoglund, Verk­sam­hets­spe­ci­a­list 112 & Kris­be­red­skap på SOS Alarm.