Vattennivåerna har nått kulmen – "läget är känsligt"

Nyheter och klipp

Kommunen har sett stigande vattennivåer den senaste perioden. Nu är läget känsligt och räddningstjänsten följer läget noga. 

Kom­mu­nen skri­ver i ett med­de­lan­de att de sett sti­gan­de vat­ten­ni­vå­er i Glaf­s­fjor­den-Byäl­ven den senas­te peri­o­den. "Som pro­gno­ser­na ser ut nu så har vat­ten­ni­vå­er­na för till­fäl­let nått sin kul­men" skri­ver kom­mu­nen. Sam­ti­digt pekar pro­gno­sen på att vat­ten­ni­vå­er­na lång­samt kom­mer att sjun­ka under den kom­man­de vec­kan, det­ta då pro­gno­ser­na visar begrän­sa­de neder­börds­mäng­der den närms­ta tiden.

Nu är läget käns­ligt för stör­re neder­börds­mäng­der, och rädd­nings­tjäns­ten kom­mer där­för att föl­ja läget noga, i tät kon­takt med SMHI och For­tum, med­de­lar kommunen.