REGERINGEN: Alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 22.00

Nyheter och klipp

Från och med den 20 november förbjuds försäljning och servering av alkohol efter klockan 22.00. Det har regeringen beslutat för att minska smittspridningen av coronaviruset. Förbudet gäller för alla verksamheter med serveringstillstånd, och innebär också att de verksamheter som serverar alkohol kommer att tvingas stänga senast 22.30 på kvällen.

– Alko­hol kan leda till ett för­säm­rat omdö­me och att man slar­var med att hål­la avstånd, sa Lena Hal­lengren, soci­al­mi­nis­ter på en press­träff under onsdagen. 

Enligt stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven ökar smitt­sprid­ning­en snabbt och anta­let sju­ka och avlid­na kan kom­ma att sti­ga rejält om man inte får stopp på smit­tan. På press­träf­fen som hölls på ons­da­gen sa han att man ris­ke­rar att få den situ­a­tion som man hade i våras.

– Vi står inför ett läge som ris­ke­rar att bli natt­svart, säger statsministern.