Här är Folkhälsomyndighetens nya råd för Värmland

Nyheter och klipp

Avstå från möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är ett av Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller för de som vistas i Värmland. Man ska också undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, samt avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

Beslu­tet gäl­ler till och med den 10 decem­ber 2020, men kan för­läng­as, skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten. "Avstå från att vis­tas i inom­hus­mil­jö­er som buti­ker, köp­cent­rum, muse­er, bib­li­o­tek, bad­hus och gym. Nöd­vän­di­ga besök i exem­pel­vis livs­me­dels­bu­ti­ker och apo­tek kan göras" skri­ver myndigheten. 

Beslu­tet om loka­la all­män­na råd för Värm­land inne­bär ock­så en avrå­dan från att arran­ge­ra eller del­ta i fes­ter eller lik­nan­de soci­a­la umgäng­en. "Man bör ock­så und­vi­ka vis­sa typer av akti­vi­te­ter om de inte går att genom­fö­ra utan fysiskt avstånd till and­ra, som kon­taktspor­ter eller häl­so- eller skön­hets­vård som inte är medi­cinskt moti­ve­rad". Nöd­vän­dig när­kon­takt, till exem­pel vid vård­be­sök och medi­cins­ka under­sök­ning­ar omfat­tas inte av rådet. "Det är dock vik­tigt att tän­ka på att den som har sym­tom som kan vara covid-19 ska und­vi­ka all nära kon­takt med and­ra" skri­ver Folkhälsomyndigheten.Undantag för barn och unga födda 2005 eller senare

Rådet att avstå från idrotts­trä­ning­ar gäl­ler inte för barn och unga föd­da 2005 eller sena­re. Där­e­mot omfat­tar beslu­tet skärp­ta all­män­na råd för arbets­plat­ser och för verk­sam­he­ter som idrotts­an­lägg­ning­ar, köp­cent­rum och buti­ker. Folk­hälso­myn­dig­he­ten skri­ver att verk­sam­he­ter och arbets­gi­va­re bör vid­ta åtgär­der så att var och en ska kun­na föl­ja de all­män­na råden. "Arbets­gi­vares åtgär­der kan vara att upp­ma­na per­so­na­len att arbe­ta hem­i­från, erbju­da utö­ka­de för­ut­sätt­ning­ar att arbe­ta hem­i­från, och att skju­ta upp tjäns­te­re­sor, kon­fe­ren­ser och and­ra fysis­ka möten. Övri­ga verk­sam­he­ter kan mini­me­ra anta­let besö­ka­re vid sam­ma tid­punkt, anpas­sa öppet­ti­der­na, och erbju­da digi­ta­la alter­na­tiv" skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten på sin hemsida.