Verksamheter stängs för allmänheten – Så påverkar de nya råden Arvika

Nyheter och klipp

På fredagen anordnade Arvika kommun sin första digitala pressträff då man talade om hur Arvika agerar när de nya lokala allmänna råden för Värmland finns. Bland annat stängs sim- och sporthallen och ishallen för allmänheten. Det råder fortsatt inget besöksförbud på kommunens äldreboenden.

Anna Wik­strand, biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör berät­ta­de på press­träf­fen att sim- och sport­hal­len i Arvi­ka stängs för all­män­he­ten, vil­ket AM rap­por­te­ra­de om tidi­ga­re under dagen. Även all­män­he­tens åkning i ishal­len i Arvi­ka stängs, säger hon. Sim­hal­len kom­mer där­e­mot att vara öppen för skol­un­der­vis­ning. Både Ing­estrand och turist­by­rån i Arvi­ka kom­mer att hål­la öppet, men med restrik­tio­ner för att för­hind­ra smittspridning.


Annons 


Anna Wik­strand berät­ta­de ock­så att man påbör­jat kon­tak­ter med för­e­nings­li­vet för att stöd­ja och pus­ha hur de fram­åt kan bedri­va sin verk­sam­het. Regi­on Värm­land ger ock­så 15 mil­jo­ner i omställ­ningschec­kar som ska hjäl­pa verk­sam­he­ter att stäl­la om för att kun­na möta krisen.

Mikael Engstig, VD på Arvi­ka Fas­tig­hets AB berät­tar om de anpass­ning­ar som görs för recep­tio­nen i stads­hu­set. Det rör sig om plex­iglas, avstånds­mar­ke­ring­ar och text om avstånd, samt stå­bord för möten. Man tar ock­så emot fär­re besök. 

Inget besöksförbud på äldreboenden

Arvi­ka kom­mun har i nulä­get ing­et besöks­för­bud på sina äldre­bo­en­den. Eva Nils­son, verk­sam­hets­chef för vård och omsorg berät­tar på press­träf­fen att man använ­der skydds­ut­rust­ning i form av visir vid besök på äldre­bo­en­de­na. Hon säger ock­så att det pågår en dis­kus­sion kring besöks­för­bud natio­nellt, och att man job­bar för att de boen­de ska ha till­gång till gemensamhetsutrymmen.

Generellt ingen distansundervisning

Per-Joel Swe­lén, verk­sam­hets­chef för läran­de och stöd säger att det har varit myc­ket dis­kus­sio­ner om distans­un­der­vis­ning, men att det gene­rellt inte är någon distans­un­der­vis­ning, även om det kan före­kom­ma inslag av det. Han berät­tar ock­så att öpp­na för­sko­lan i Arvi­ka kom­mer att hål­la igång, men att verk­sam­he­ten bedrivs utom­hus. Hämt­ning och läm­ning vid för­sko­lor ska ske utan­för för­sko­lan, säger han.

Per-Joel Swe­lén berät­tar att det gene­rellt inte är någon distans­un­der­vis­ning. FOTO: Gen­re­bild. Arkivbild

Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström säger att man är måna om att hål­la igång verk­sam­he­ten, och att man tror att sam­man­håll­ning är jät­te­vik­tigt för att Värm­län­ning­ar­na ska kun­na föl­ja rekom­men­da­tio­ner­na. Han menar ock­så att råden mås­te föl­jas, och att man får tän­ka på både sin egen och and­ras hälsa. 

- Vi finns för infor­ma­tion, kom­mu­ni­ka­tion hela tiden. Tve­ka inte att höra av er om vad som helst, sa han på pressträffen.Det kan polisen göra vid allmänna sammankomster

Jonas Wen­del, chef för lokal­po­lis­om­rå­de Arvi­ka berät­ta­de på press­träf­fen om hur poli­sen kan age­ra vid all­män­na sam­man­koms­ter eller offent­li­ga till­ställ­ning­ar med fler än 50 per­so­ner. "Vad vi kan göra är att be arran­gö­ren stäl­la in eve­ne­mang­et, eller så kan vi stäl­la in eve­ne­mang­et" berät­tar Jonas. Poli­sen kan ock­så för­bju­da till­trä­de till plat­ser och beslu­ta om avspärr­ning­ar om en stor mängd män­ni­skor sam­las på en begrän­sad yta, berät­tar Jonas.

Jonas säger ock­så att det är pro­ble­ma­tiskt med verk­sam­he­ter som köp­cent­rum, där man endast kan upp­ma­na per­so­ner att föl­ja rekom­men­da­tio­ner­na, eftersom det inte räk­nas som all­män­na sam­man­koms­ter. Myc­ket fokus inom poli­sen är att hål­la sig fris­ka och att skyd­da per­so­na­len, berät­tar Jonas. "Det är vik­tigt att ha en för­må­ga att kom­ma när med­bor­gar­na behö­ver oss" säger han.

Avslut­nings­vis säger Johan att det vik­ti­ga inte är vad som är straff­sank­tio­ne­rat eller för­bju­det enligt lag, utan att alla kän­ner sitt per­son­li­ga ansvar i att för­hind­ra smitt­sprid­ning­en. Kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­son instäm­mer med det Johan säger.

Sammanfattning:

Arvi­ka sim- och sport­hall stängs för all­män­he­ten, likaså stängs ishal­len för all­män­he­tens åkning. Regi­on Värm­land ger 15 mil­jo­ner i omställ­ningschec­kar som ska hjäl­pa verk­sam­he­ter att stäl­la om för att kun­na möta krisen. 

Äldre­bo­en­den i kom­mu­nen hålls öpp­na och visir används. Arvi­ka kom­mun har vid­ta­git åtgär­der i stads­hu­sets recep­tion, samt på fle­ra and­ra verk­sam­he­ter som hålls öpp­na. Det är gene­rellt ing­en distans­un­der­vis­ning för sko­le­le­ver, och poli­sen kan stäl­la in eve­ne­mang och beslu­ta om avspärrningar.