Så agerar musikskolan efter nya råden

Nyheter och klipp

Musik­sko­lan vid­tar en rad åtgär­der för att mini­me­ra smitt­sprid­ning av coro­na­vi­ru­set. Bland annat ombeds vård­nads­ha­va­re att läm­na sina barn utan­för musik­sko­lan och under­vis­ning som krä­ver att en vux­en med­ver­kar kom­mer att ske på distans, berät­tar Malin Linell, kul­tur­sko­le­chef. Lära­re ska även se till att ele­ver hål­ler avstånd både före, under och efter lek­tio­nen, samt hjäl­pa ele­ver­na att kom­ma ihåg att tvät­ta hän­der­na före och efter lektionen.

Malin Linell berät­tar att man kom­mer att vid­ta annorlun­da åtgär­der än vad man gjor­de i våras, då man hade under­vis­ning på distans med ele­ver­na. "Vi vet mer nu än vi gjor­de då om hur och hur fort viru­set spri­der sig" berät­tar Malin.

I ett inlägg på musik­sko­lans Face­book­si­da ombeds vård­nads­ha­va­re att läm­na sina barn utan­för musik­sko­lan, för­ut­satt att bar­nen kla­rar sig själ­va. Under­vis­ning där vux­en mås­te med­ver­ka kom­mer att ske på distans, och vux­na som inte har någon direkt kopp­ling till sko­lans verk­sam­het får inte uppe­hål­la sig i loka­ler­na. Ären­den till expe­di­tio­nen är dock undan­tag­na. "Musik­sko­lans lära­re kom­mer se till att barn och ung­do­mar som vis­tas i loka­ler­na hål­ler avstånd", berät­tar Malin Linell för Arvikamagasinet.

Malin poäng­te­rar ock­så vik­ten av att stan­na hem­ma om man har sjuk­doms­symp­tom. "Det gäl­ler både lära­re och ele­ver. Har man lät­ta­re symp­tom och ändå mår bra så går det att få under­vis­ning på distans" berät­tar hon och fort­sät­ter: "Hand­hy­gi­e­nen är ock­så vik­tig och lärar­na på musik­sko­lan hjäl­per ele­ver­na att kom­ma ihåg att tvät­ta hän­der­na före och efter lek­tio­nen. Det är ock­så vik­tigt att hål­la avstånd, både före, under och efter lek­tio­ner­na. Sär­skilt vik­tigt och utma­nan­de på grupp- och ensemblelektionerna".

Malin berät­tar att musik­sko­lan har möj­lig­he­ten att gå över helt eller del­vis till distans­un­der­vis­ning läng­re fram, om det skul­le visa sig att smitt­sprid­ning­en ökar ännu mer. "I nulä­get går vi dock på råden att det är vik­tigt för barn och unga att få fort­sät­ta med sina fri­tids­ak­ti­vi­te­ter" för­kla­rar Malin. I övrigt kom­mer verk­sam­he­ten att fort­sät­ta som van­ligt enligt tidi­ga­re anpassningar.