UPPGIFTER: USA spionerade på Saab från Danmark

Nyheter och klipp

NSA spionerade på aktörer inom svensk och dansk försvarsindustri, uppger källor för DR. Avlyssning har skett från Amager söder om Köpenhamn, enligt uppgifterna.

Den Ame­ri­kans­ka under­rät­tel­se­tjäns­ten NSA spi­o­ne­ra­de på fle­ra aktö­rer inom svensk och dansk för­svars­in­du­stri, bland annat Saab. Det upp­ger käl­lor för DR. Under­rät­tel­se­tjäns­ten ska ha utnytt­jat ett topp­hem­ligt danskt-ame­ri­kanskt spi­on­s­am­ar­be­te, skri­ver DR. Enligt DR:s upp­gif­ter ska avlyss­ning­en ha skett från Ama­ger, söder om Köpenhamn.