Skylt vid refug nerkörd i trafikolycka i centrala Arvika

Nyheter och klipp

En personbil var inblandad i en trafikolycka i Arvika på måndagen. Två ambulanser och flera enheter från räddningstjänsten var på plats vid olyckan, men skadeläget är oklart i nuläget.

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de i cen­tra­la Arvi­ka vid 13-tiden på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen. En per­son­bil var inblan­dad i olyc­kan, men ska­de­lä­get är oklart i nulä­get. Två ambu­lan­ser var på plats vid olycks­plat­sen till­sam­mans med fle­ra enhe­ter från rädd­nings­tjäns­ten. En skylt hade bli­vit påkörd vid en refug och rädd­nings­tjäns­ten till­sam­mans med Arvi­ka Tek­nik fick ploc­ka bort skyl­ten. Det bil­da­des ock­så en kö då hela vägom­rå­det bloc­ke­ra­des av rädd­nings­per­so­nal. Tra­fi­ken kun­de dock fly­ta på kort där­ef­ter när olycks­for­do­net trans­por­te­rats bort.