POLISEN VARNAR: Äldre i Eda har kontaktats av män som "vill ge dem rosor"

Nyheter och klipp

Polisen varnar om att äldre i Eda kommun kontaktats av en eller flera män som vill ge dem rosor. Personerna ska ha uppgett att blommorna kommer från en närliggande butik och att pengarna skall gå till välgörande ändamål.

Coop Char­lot­ten­berg skri­ver i ett inlägg på sin Face­book-sida att ett fler­tal per­so­ner gått runt i Char­lot­ten­berg och knac­kat dörr. Per­so­ner­na har erbju­dit rosor som påstås kom­ma från Coop och har begärt en frakt­kost­nad för blom­mor­na. I inläg­get skri­ver Coop Char­lot­ten­berg att de inte har något med det att göra. "Om det­ta hän­der dig så kon­tak­ta poli­sen. Berät­ta för dina bekan­ta" upp­ma­nar inlägget. 

Klas Ols­son, kom­mu­ni­ka­tions­chef för Coop Värm­land berät­tar för AM att ären­det är poli­san­mält. "Det är inte myc­ket mer att säga än att vi tyc­ker att det är väl­digt beklag­ligt", berät­tar Klas.

"Man har i en sådan situ­a­tion INGEN skyl­dig­het att ta emot des­sa blom­mor eller annat och man har hel­ler INGEN skyl­dig­het att ge någ­ra peng­ar" skri­ver Poli­sen i Värm­land på Face­book. "Om det­ta har hänt dig kon­tak­ta gär­na poli­sen för tips om vil­ka per­so­ner­na kan vara eller om brott är begång­et, för att göra en anmä­lan" avslu­tar de.