Här är årets julklapp 2020

Nyheter och klipp

Storm­kö­ket är årets jul­klapp 2020. Det med­de­la­de HUI Rese­arch på ons­da­gen. Det är det tret­tion­de året i rad som HUI Rese­arch utser årets jul­klapp.

"Coro­na­pan­de­min har lett till en myc­ket stark trend där vi svens­kar umgåtts mer utom­hus, både i våra loka­la grön­om­rå­den och på läng­re vand­ring­ar. Tren­den har ock­så synts i detalj­han­delns för­sälj­ning. Årets jul­klapp 2020 – storm­kö­ket – speg­lar det­ta", säger Jonas Arn­berg, VD HUI Research.

HUI Rese­arch skri­ver att en av de störs­ta bete­en­de­för­änd­ring­ar­na under 2020 rör­de svens­kar­nas semester­va­nor. "Nyor­den hemes­ter och sve­mes­ter dök upp på allas läp­par. Coro­na­pan­de­min har acce­le­re­rat en stark vand­ringstrend ytter­li­ga­re. Inte minst visa­de sig det­ta genom nya besöks­re­kord på fjäll och vand­rings­le­der – trots en mins­kad turism från utlan­det" skri­ver de.

HUI Rese­arch skri­ver ock­så att detalj­han­delns för­sälj­nings­siff­ror visar att svens­kar­na verk­li­gen har fått upp ögo­nen för fri­lufts­liv under 2020.

Moti­ve­ring­en lyder: "Till följd av coro­nakri­sen har utom­hust­ren­den acce­le­re­rat kraf­tigt och besö­ken på vand­rings­le­der och fjäll­top­par har sla­git nya rekord – trots en myc­ket begrän­sad turism från utlan­det. Semestern blev till sve­mes­ter och restau­rang­mål­ti­der med vin ersat­tes med storm­köksmid­dag och ter­mos­kaf­fe. 2020 var året då svens­kar­na åter­upp­täck­te den svens­ka natu­ren och storm­kö­ket repre­sen­te­rar där­för den, på många sätt märk­li­ga, tid vi lever i."