2200 utan ström – Flera stora strömavbrott i Värmland

Nyheter och klipp

Flera stora strömavbrott pågick över hela Värmland. Totalt påverkades runt 2200 av Ellevios kunder. 

Det råder hår­da vin­dar och många träd har fal­lit runt om i länet. SMHI har gått ut med en klass 1‑varning för myc­ket hår­da vind­by­ar i både Värm­lands och Öre­bros län, där det ock­så råder strö­mav­brott på fle­ra ställen. 

Ini­ti­alt påver­ka­des cir­ka 420 av Elle­vi­os kun­der i Arvi­ka, Eda och Sun­ne. Sedan med­de­la­des att omkring 2200 kun­der i hela Värm­land påver­ka­des av strö­mav­brot­tet. Pro­gno­ser­na ser oli­ka ut på oli­ka plat­ser i länet.