Många rapporter om nedfallna träd i Värmland

Nyheter och klipp

Många rap­por­ter har kom­mit in under tors­dags­mor­go­nen om ned­fall­na träd på oli­ka stäl­len i Värm­lands län. SMHI har utfär­dat en klass 1‑varning för myc­ket hår­da vind­by­ar i länet. Det råder ock­så fle­ra sto­ra strö­mav­brott i Värmland.

All tåg­tra­fik mel­lan Tors­by och Kil ställs in på grund av hår­da vin­dar. Bus­sar kom­mer att ersät­ta tågresorna.