Alkoholförbud införs på krogen

Nyheter och klipp

Från och med den 20 novem­ber bör­jar för­bu­det att säl­ja och ser­ve­ra alko­hol efter kloc­kan 22.00. Det gäl­ler för alla verk­sam­he­ter med ser­ve­rings­till­stånd.

– Alko­hol kan leda till ett för­säm­rat omdö­me och att man slar­var med att hål­la avstånd, sa Lena Hal­lengren, soci­al­mi­nis­ter på en press­träff på ons­da­gen den 11 november.