Ny barbershop i Arvika vill öppna butiker i Karlstad och Charlottenberg – "Det har gått väldigt bra"

Nyheter och klipp

Sedan Mr. Barber startade upp i centrala Arvika den 9 november har det gått väldigt bra, berättar Sarhad Omar som driver butiken. Nu planerar han att i framtiden öppna butiker i både Karlstad och Charlottenberg.
- Det har gått väldigt bra, säger han.

Buti­ken får mel­lan åtta och tio kun­der per dag, berät­tar Sar­had och tillä­ger att det blir fler och fler kun­der var­je dag.
- Det är helt nytt och alla vet inte om att det finns, säger han.

Sar­had tror att det kom­mer att bli mer popu­lärt på som­ma­ren.
- Då kom­mer vi att arbe­ta tre-fyra styc­ken här, säger han. När det är fint väder kom­mer fler att kom­ma, fort­sät­ter han.

Sar­had Omar dri­ver Mr. Bar­ber i Arvi­ka. FOTO: SAKEUS BERG

Redan förs­ta dagen kom fem-sex kun­der, berät­tar Sar­had. Utö­ver rak­ning och skägg­vård erbjuds ock­så hår­fri­se­ring för både män, kvin­nor och barn.
- Det kom­mer folk som vill klip­pa sig ock­så, berät­tar Sar­had. Nu i star­ten är det bil­ligt. Eftersom det redan finns många fri­sö­rer så bör­jar vi med låga pri­ser, för­kla­rar han.

I fram­ti­den tror Sar­had att verk­sam­he­ten kom­mer att bli väl­digt popu­lär.
- Jag har tänkt på att öpp­na en butik i Karl­stad, berät­tar han.
Om det löser sig med grän­sen mot Nor­ge finns ock­så pla­ner på att öpp­na en butik i Char­lot­ten­bergs köpcentrum.

- Arvi­ka behö­ver en bar­be­ra­re, eftersom det inte finns någon, säger Sar­had. Redan för ett år sedan pla­ne­ra­de han att öpp­na en butik. Han har märkt att det inte finns någon bar­be­ra­re i Arvi­ka och beslu­ta­de att öpp­na sin egen bar­bers­hop i cen­tra­la Arvi­ka. Buti­ken lig­ger i nära anknyt­ning till tor­get.
- Det pas­sar bra med torg­han­deln på lör­da­gar och ons­da­gar, säger Sar­had. Han berät­tar att han gil­lar det gam­la och tra­di­tio­nel­la. Buti­ken har där­för en gam­mal­dags design med myc­ket trä och ett par horn på väggen.

Sar­had gil­lar det gam­la och tra­di­tio­nel­la. På en av väg­gar­na finns till exem­pel ett par horn upp­sat­ta. FOTO: SAKEUS BERG.

Sar­had berät­tar att Mr. Bar­ber drivs av 3 brö­der, och att man i fram­ti­den kan kom­ma att ta in mer per­so­nal om det blir populärt.