Catharina ställer ut unika "livsmålningar" på galleri 39

Nyheter och klipp

Catharina håller utställningen "Color of life" på galleri 39 i Arvika där hon ställer ut 96 stycken målningar. Hon kallar målningarna för "livsmålningar", och beskriver de som livets färger i kontrast till det mörka och svåra i livet.

Cat­ha­ri­na har haft en kamp med en kro­nisk sjuk­dom sedan 2006. Hon berät­tar att hon för­stod på has­tig­he­ten av sjuk­vår­dens prov­tag­ning­ar att det var bråt­tom. 2019 fick hon ett sam­tal om att man hit­tat en tumör i buken.

- Jag lova­de mig själv att göra resan posi­tivt oav­sett resul­ta­tet, berät­tar Cat­ha­ri­na. Jag vil­le inte bli ett offer utan kän­na tack­sam­het till livet. Inte tän­ka "var­för jag, var­för nu".

Cat­ha­ri­na berät­tar att hon målar sig ige­nom svå­rig­he­ter­na. Det var efter att hon fick sam­ta­let om tumö­ren som hon bör­ja­de måla den förs­ta tav­lan. Hon berät­tar om döds­ång­es­ten som höll hen­ne vaken, smär­tan och räds­lan.
- Mål­ning­ar­na speg­lar mina käns­lor och kär­le­ken till livet, säger hon. Jag vil­le måla allt som jag äls­kar. Till slut var det enda jag orka­de och vil­le att måla, fort­sät­ter hon.

Cat­ha­ri­na stäl­ler ut 96 mål­ning­ar på gal­le­ri 39 i Arvi­ka. På lör­da­gen är det sista chan­sen att besö­ka utställ­ning­en. FOTO: SAKEUS BERG.

Utställ­ning­en är öppen mel­lan 12 och 17, och lör­da­gen den 21 novem­ber är den sista dagen då man kan besö­ka utställ­ning­en. Cat­ha­ri­na berät­tar att hon fått hjälp av vän­ner och familj med att hänga upp mål­ning­ar­na i utställ­ning­en.
- Jag orkar inte så långa stun­der var­je dag, för­kla­rar hon.

Cat­ha­ri­na berät­tar att många har varit inne och tit­tat på utställ­ning­en, och att de är stöt­tan­de.
- En kvin­na kom in och sa "det är som ett fri­dens rum". Det gick rakt genom hjär­tat, säger Catharina.

FOTO: SAKEUS BERG.

Hon fick en åter­buds­tid från bib­li­o­te­ket när det var lite smitt­sprid­ning av coro­na­vi­ru­set, berät­tar hon. Arbe­tet med utställ­ning­en påbör­ja­des kort innan det blev utö­ka­de restrik­tio­ner i Värmland.

Cat­ha­ri­na fick tillå­tel­se av bib­li­o­te­ket att sät­ta en max­gräns på 10 per­so­ner åt gång­en. För­u­tom max­grän­sen spri­tas det ock­så, och hon själv använ­der mun­skydd om besö­kar­na så vill.
- Jag tror att temat på utställ­ning­en pas­sar väl­digt bra i tiden vi lever i, säger hon.

- Livet är som vack­rast när det är som skö­rast. Det är först när det är som skö­rast och man kan för­lo­ra det som man för­står hur vac­kert allt är, säger Cat­ha­ri­na. När man blir svårt sjuk lär man sig vad som är vik­tigt i livet, berät­tar hon.

Cat­ha­ri­na ger ock­så bort mål­ning­ar på utställ­ning­en. Hon tar inte betalt för de, utan skän­ker peng­ar till mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pe­a­ce, berät­tar hon.
- Djur och mil­jö är väl­digt vik­tigt för mig. Där­för har jag valt Gre­en­pe­a­ce för att ge en gen­gå­va till livet. Jag målar inte för att tjä­na peng­ar. Jag bru­kar skän­ka när jag har råd, fort­sät­ter hon.

Cat­ha­ri­na har sam­lat sina mål­ning­ar i en pri­vat bok. Boken har sam­ma namn som utställ­ning­en, "Color of life". FOTO: SAKEUS BERG.

Cat­ha­ri­na har sam­lat sina mål­ning­ar i en pri­vat bok. Hon berät­tar att hon får inspi­ra­ti­om från dröm­mar och från var­da­gen.
- Jag tror att allt har en mening, även corona.

Cat­ha­ri­nas tolk­ning av coro­na­vi­ru­set. Slu­tet på svan­sen är av guld, det sym­bo­li­se­rar att det kom­mer ut något bra av all­ting. FOTO: SAKEUS BERG.