Digital pressträff med Lena Hallengren, Johan Carlson och Richard Bergström

Nyheter och klipp

Käl­la: Regeringskansliet

Soci­al­mi­nis­ter Lena Hal­lengren hål­ler en digi­tal press­träff till­sam­mans med Folk­hälso­myn­dig­he­tens gene­ral­di­rek­tör Johan Carl­son samt Sve­ri­ges vac­cin­sam­ord­na­re Richard Bergström.