Lärare på högstadieskola i Arvika bekräftad smittad med Covid-19 – Första fallet

Nyheter och klipp

En lärare på Estetiska skolans högstadium i Arvika har bekräftats smittad med Covid-19, detta efter att ha varit hemma med förkylningssymptom i en dryg vecka. Det är det första bekräftade fallet av Covid-19 på skolan.

Lära­ren var senast på sko­lan den 12 novem­ber och var sedan ledig någ­ra dagar innan den­ne fick för­kyl­nings­symp­tom och fick stan­na hem­ma. Efter att ha haft för­kyl­nings­symp­to­men i drygt en vec­ka bekräf­ta­des lära­ren vara smit­tad av Covid-19.

"Eftersom det gått så lång tid sedan lära­ren senast var på sko­lan ser vi ing­en anled­ning att vid­ta någ­ra sär­skil­da åtgär­der just nu, men vi föl­jer natur­ligt­vis all ny infor­ma­tion som inkom­mer och gör nya bedöm­ning­ar av läget löpan­de" skri­ver sko­lan i en nyhet via tjäns­ten School­soft som sko­lan använ­der sig av. "Nu är det extra vik­tigt att vi alla hjälps åt att föl­ja alla råd och rikt­lin­jer, vi får inte slapp­na av nu!" står det i nyheten.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har varit i kon­takt med sko­lans admi­nist­ra­tör David Johan­nes­son som berät­tar att man gjort upp­föl­jan­de infor­ma­tions­kam­pan­jer, bland annat nya affi­scher från Folkhälsomyndigheten.

- Nu i dagar­na kom­mer ock­så lärar­na att infor­me­ra extra myc­ket om skitt­skydd på lek­tio­ner­na, avslu­tar David.