Personbil voltade och hamnade i diket på väg 172

Nyheter och klipp

En sing­e­lo­lyc­ka inträf­fa­de vid 17.45-tiden på Läns­väg 172 mel­lan Prästängs­ron­del­len och Kärrsmos­sen i Arvi­ka på tors­dags­kväl­len. En per­son­bil vol­ta­de och lan­da­de på taket i diket. 

Enligt rädd­nings­tjänst på plats är det san­no­likt att olyc­kan orsa­kats av hal­ka, och enligt Poli­sen inne­bar olyc­kan en per­son­ska­da. Nu var­nar rädd­nings­tjäns­ten för hal­ka via soci­a­la medier.

FOTO: SAKEUS BERG

Bilen i frå­ga har vol­tat och lan­dat på taket i diket. En stör­re skylt hade ock­så bli­vit ner­körd på olycks­plat­sen. I nulä­get är det oklart om det finns någ­ra and­ra fak­to­rer än hal­ka som bidra­git till olyc­kan. Tra­fik­ver­ket med­de­lar att olyc­kan inne­bar en stor påver­kan på tra­fi­ken, och olyc­kan orsa­ka­de långa köer vid olycksplatsen. 

FOTO: SAKEUS BERG

Bilen fick bär­gas från plat­sen, men ska­de­lä­get för föra­ren och even­tu­el­la pas­sa­ge­ra­re är i nulä­get oklart. Polis, ambu­lans och rädd­nings­tjänst kal­la­des till olyc­kan, enligt Polisen.

FOTO: SAKEUS BERG