Rektorn om trängseln i Centralskolans matsal: "Oerhört viktigt att alla tänker sig för"

Nyheter och klipp

Det har framkommit att det råder trängsel i Centralskolans matsal, både från elevhåll och från skolans sida. Arvikamagasinet har varit i kontakt med Centralskolans rektor Maria Uppvall Fors. Hon berättar att man är medvetna om att det periodvis är problem med trängsel i skolans matsal. "Vi håller på att jobba med det här för att förbättra situationen" berättar hon.
Cen­tral­sko­lan och Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Det som redan är genom­fört är mar­ke­ring­ar i gol­vet för att lät­ta­re se hur man kan hål­la avstånd, samt att per­so­nal finns på plats under lunch­tid för att för­sö­ka sty­ra köbild­ning­en, berät­tar Maria och fort­sät­ter: "Vi har upp­ma­nat alla ele­ver att föl­ja de lunch­ti­der som står på sche­mat, och att man, så fort man ätit klart, läm­nar mat­sa­len. Vi pra­tar i klas­ser­na om pan­de­min och går ige­nom de rikt­lin­jer som finns".

Ele­ver från två sko­lor, både Cen­tral­sko­lans ele­ver och ele­ver från gym­na­sie­sko­lan Sol­ber­ga­gym­na­si­et äter i mat­sa­len. Nu har gym­na­si­et dock beslu­tat att bedri­va en del distans­un­der­vis­ning, och det inne­bär att tryc­ket kom­mer att mins­ka även i mat­sa­len, enligt Maria. "Vi kom­mer att fort­sät­ta föl­ja situ­a­tio­nen och det kan kom­ma ytter­li­ga­re åtgär­der" för­kla­rar hon.

Man har ock­så satt upp affi­scher över hela sko­lan om Covid-19 för att upp­märk­sam­ma och påmin­na om vad man bör tän­ka på, berät­tar Maria. "Vi använ­der digi­ta­la lös­ning­ar när vi kan, fram­för allt när per­so­na­len har sina möten i oli­ka grup­per, eller att vi har möten med män­ni­skor utan­för sko­lan, t ex vård­nads­ha­va­re. Vi för­sö­ker föl­ja de direk­tiv och rikt­lin­jer som vi får från kom­mun­led­ning och led­ning på natio­nell nivå" fort­sät­ter hon.

Maria berät­tar att man tror att det kan vara så att fler sko­lor har sam­ma pro­blem med träng­sel. "Sko­lor i Sve­ri­ge, och värl­den, för­sö­ker göra sitt bäs­ta av den situ­a­tion vi befin­ner oss i. Lös­ning­ar och åtgär­der ser oli­ka ut, bero­en­de på de oli­ka för­ut­sätt­ning­ar som finns" för­kla­rar hon.

"Vi är bero­en­de av att vi alla, till­sam­mans, för­sö­ker begrän­sa smitt­sprid­ning­en. Det är oer­hört vik­tigt att alla tän­ker sig för, och att var och en gör det man kan för att hål­la avstånd, tvät­ta och/eller spri­ta hän­der och stan­na hem­ma om man har för­kyl­nings­sym­tom" avslu­tar Maria.