Biblioteket får nya hyllor – för närmare 3 miljoner kronor

Nyheter och klipp

Bib­li­o­te­ket får nu nya hyl­lor efter unge­fär 35 år. 80.000 böc­ker har pac­kats ner i lådor för att de nya hyl­lor­na ska sät­tas upp. De gam­la hyl­lor­na har anting­en slängts eller skänkts bort till oli­ka verk­sam­he­ter som sko­lor och för­sko­lor i kommunen. 

Tan­ken är att bib­li­o­te­ket ska öpp­na den 7 decem­ber, men det­ta kom­mer att för­se­nas, enligt bib­li­o­teks­chef Ulri­ka Svensson.

Ulri­ka Svens­son, bib­li­o­teks­chef. FOTO: SAKEUS BERG.

80.000 böc­ker har pac­kats ner i lådor som nu står i oli­ka rum inne i bib­li­o­te­kets loka­ler. Det tog unge­fär 4 dagar att få ner alla böc­ker i lådor­na, berät­tar Karin Gustafs­son som är bib­li­o­tekspe­da­gog och job­bar med ska­par­verk­sta­den på Arvi­ka bibliotek.

- Alla job­ba­de inte med att ploc­ka ner böc­ker alla tim­mar, men alla hjälp­te till, säger hon.

80.000 böc­ker har pac­kats ner i lådor som nu står i oli­ka rum i bib­li­o­te­kets loka­ler. FOTO: SAKEUS BERG.

De nya hyl­lor­na inklu­si­ve belys­ning kos­tar 2.902.306 kro­nor, berät­tar Ulri­ka Svens­son. Utö­ver det­ta till­kom­mer kost­nad för elekt­ri­ker som ska mon­te­ra belys­ning­en till hyll­pla­nen. Vad det kom­mer att kos­ta totalt är i nulä­get oklart.

De gam­la hyl­lor­na har varit på bib­li­o­te­ket sedan bör­jan, i unge­fär 35 år. De bok­hyl­lor som var gam­la och som inte gick att använ­da har slängts, medan man skänkt bort res­ten av bok­hyl­lor­na till sko­lor, för­sko­lor och and­ra verk­sam­he­ter i kommunen. 

Vis­sa möb­ler åter­an­vänds, bland annat des­sa röda fåtöl­jer. FOTO: SAKEUS BERG.

På bar­nav­del­ning­en och på ung­doms­av­del­ning­en sät­ter man nu in hyl­lor som man kan sit­ta i och kry­pa igenom.

- Hyl­lor­na är läg­re nu, sär­skilt på vux­enav­del­ning­en för att det ska bli mer luf­tigt, säger Ulri­ka Svens­son, som är bibliotekschef. 

De nya bok­hyl­lor­na kom­mer ock­så att ha belys­ning under hyllorna.

Det finns oli­ka sor­ters bok­hyl­lor. Två av de nya sor­ter­na är bok­hyl­lor av ekträ med grö­na hyll­plan och vita hyl­lor som finns fram­förallt på vuxenavdelningen.

Man har ock­så köpt en del nya sitt­plat­ser. Det kom­mer att fin­nas en del fåtöl­jer och sof­for i ung­doms­av­del­ning­en. Det kom­mer ock­så att fin­nas van­li­ga bord och sitt­plat­ser. På vux­enav­del­ning­en kom­mer det att fin­nas ett utrym­me med fåtöl­jer där man kan sit­ta och läsa.

Från bör­jan var det mening­en att bib­li­o­te­ket skul­le invi­gas på ett mind­re öppet sätt men nu kan man inte ha en invig­ning, berät­tar Ulri­ka Svens­son. Tan­ken är nu att bib­li­o­te­ket ska öpp­na den 7 decem­ber, men enligt bib­li­o­teks­che­fen Ulri­ka Svens­son kan öpp­nings­da­tu­met kom­ma att flyt­tas fram på grund av för­se­ning­ar.
- Jag tror att det kom­mer ta en vec­ka till, säger hon.

- Vi får se om vi kan göra något under våren istäl­let tän­ker vi nu.

Ulri­ka påpe­kar ock­så att Folk­hälso­myn­dig­he­tens loka­la råd för Värm­land pågår tills den 10 decem­ber och att man får hål­la koll på detta.

- Vi vill öpp­na och visa upp det, säger hon.

Karin Gustafs­son är bib­li­o­tekspe­da­gog och job­bar med ska­par­verk­sta­den på Arvi­ka bib­li­o­tek. Hon berät­tar att man kör­de ska­par­verk­stad i hös­tas till och med läslo­vet, och sedan stäng­de för hyl­byte efter lovet. Nu finns pla­ner på att fort­sät­ta efter jul, bero­en­de på hur coro­na­si­tu­a­tio­nen ser ut.

- Vi får se hur läget är då, för­hopp­ning­en är att öpp­na ska­par­verk­sta­den efter jul, säger hon.

Karin Gustafs­son, bib­li­o­tekspe­da­gog vid Arvi­ka bib­li­o­tek. FOTO: SAKEUS BERG.

Under tiden som hyll­by­tet sker finns ett till­fäl­ligt bib­li­o­tek i hör­sa­len under Bib­li­o­te­ket. Det finns dock inga sitt­plat­ser då tan­ken är att man endast ska gå in och låna böc­ker för att sedan gå ut igen.

- Många reser­ve­rar böc­ker och kom­mer och häm­tar, säger Ulri­ka Svensson.

Hon berät­tar att det är många som reser­ve­rar böc­ker och att per­so­na­len för­be­re­der böc­ker­na så att man kan kom­ma och häm­ta böc­ker­na utan att vis­tas på bib­li­o­te­ket en läng­re period. 

På bib­li­o­te­ket arbe­tar 18 per­so­ner. Av dem är tre pro­jek­tan­ställ­da, två arbe­tar med ska­par­verk­sta­den och en vika­ri­e­rar för bib­li­o­te­ka­ri­er som job­bar med ett pro­jekt som heter Bokstart.