Kommunens medarbetare får presentkort med höjt värde

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­muns med­ar­be­ta­re kom­mer att få en jul­klapp i form av ett pre­sent­kort hos Akti­va Arvi­ka. I år har vär­det på kor­tet höjts till 800 kro­nor.

För­hopp­ning­en är att pre­sent­kor­tet, till­sam­mans med pre­sent­kor­tet på 200 kro­nor som med­ar­be­ta­re fick i som­mar­pre­sent i år, kom­mer gyn­na det loka­la närings­li­vet. Det skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da, och tillägger:

"Skat­te­ver­ket har under peri­o­den 1 juni 2020 till 31 decem­ber 2020 infört en till­fäl­lig skat­te­fri­het för gåvor från arbets­gi­va­ren upp till ett vär­de på 1 000 kro­nor per anställd".

- Vi vill upp­munt­ra med­ar­be­tar­na och tac­ka för det fan­tas­tis­ka arbe­te som gjorts under den­na spe­ci­el­la peri­od – sam­ti­digt som arbets­gi­va­ren inte kom­mer att kun­na erbju­da någ­ra jul­bord i år som en följd av coro­na­si­tu­a­tio­nen, säger man från kom­mun­di­rek­tö­rens ledningsgrupp.

Kom­mu­nen påpe­kar att det är vik­tigt att ta hän­syn till hur läget är runt smitt­sprid­ning­en vid utnytt­jan­det av presentkortet.