Elev har Covid-19 – Gymnasieklass övergår till distansstudier

Nyheter och klipp

Under lör­da­gen fick Arvi­ka­ma­ga­si­net upp­gif­ter om bekräf­tad coro­na­smit­ta på Sol­ber­ga­gym­na­si­et i Arvi­ka. Det rör­de sig om en elev som ska ha bli­vit smit­tad av viruset.

På sön­da­gen med­de­la­de gym­na­sie­sko­lans biträ­dan­de rek­tor Niklas Karls­son att man fått upp­gif­ter om bekräf­tad smit­ta hos en elev på skolan. 

I ett mejl står att den aktu­el­la ele­vens klass och under­vi­san­de lära­re är infor­me­ra­de, samt att de kom­mer att ha distans­stu­di­er från och med mån­da­gen den 3011. Man påmin­ner ock­så om vik­ten av att föl­ja Folk­hälso­myn­dig­he­tens rekom­men­da­tio­ner och att hål­la avstånd vid symtom.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har varit i kon­takt med en elev på sko­lan som hop­pas att sko­lan tar situ­a­tio­nen på störs­ta all­var och skic­kar hem alla sko­lans ele­ver på distans­un­der­vis­ning fram till våren.