Nya råd: Yngre barn ska stanna hemma från skolan vid coronasmitta hemma

Nyheter och klipp

Yngre barn och elever som är symtomfria men som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas även de att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen den 1 december.
Myndigheten bedömer dock inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt

– För­änd­ring­en syf­tar till att ska­pa lugn och arbets­ro, och till att möj­lig­gö­ra att fokus läggs på det peda­go­gis­ka arbe­tet i sko­lan. Vi hop­pas att rekom­men­da­tio­nen kan stil­la den oro som vi vet att många lära­re och annan per­so­nal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hem­met, säger Brit­ta Björk­holm, avdel­nings­chef på Folkhälsomyndigheten.

Folk­hälso­myn­dig­he­ten bedö­mer inte att den­na åtgärd kom­mer att ha någon avgö­ran­de effekt på smitt­sprid­ning­en i sko­la eller sam­häl­let i övrigt. Myn­dig­he­ten skri­ver att bedöm­ning­en kvar­står om bar­nens låga smitt­sam­het, att de gene­rellt får mil­da sym­tom och att de inte är dri­van­de i smittspridningen.

Enligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten är grund­sko­lan och övri­ga obli­ga­to­ris­ka skol­for­mer samt för­sko­lan vik­ti­ga för barns och ung­as utveck­ling och läran­de. Där­för är utgångs­punk­ten i pan­de­min att verk­sam­he­ter­na ska vara öpp­na och att under­vis­ning ska ske i skolan.

"Folk­hälso­myn­dig­he­ten för­änd­rar nu rekom­men­da­tio­ner­na så att per­so­nal inom sko­la och för­sko­la ska kun­na foku­se­ra på det peda­go­gis­ka arbe­tet" skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten i pressmeddelandet.