Gymnasieskolor ska undervisa på distans

Nyheter och klipp

Sve­ri­ges gym­na­sie­sko­lor ska åter­gå till under­vis­ning på distans. Det upp­ger rege­ring­en på en press­träff med Ste­fan Löfven (S), utbild­nings­mi­nis­ter Anna Ekström (S) och Folk­hälso­myn­dig­he­tens gene­ral­di­rek­tör Johan Carl­son. Beslu­tet bör­jar gäl­la från och med mån­da­gen den 7 decem­ber och gäl­ler fram till den 6 janu­a­ri.
– Man kom­mer behö­va stäl­la om sin under­vis­ning. Som läget är nu är det behöv­ligt, säger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven på tors­da­gens press­träff, rap­por­te­rar SVT.
– Det hand­lar ytterst om liv och död, om män­ni­skors häl­sa, säger Statsministern.

– Ni har visat att ni kan ta ansvar. Det behövs nu mer än nån­sin. Det här är inte ledig tid, det är under­vis­ning som gäl­ler men på distans, säger utbild­nings­mi­nis­ter Anna Ekström.