Bekräftad coronasmitta på ännu en högstadieskola i Arvika

Nyheter och klipp

På tors­da­gen pre­sen­te­ra­de rege­ring­en beslu­tet om att lan­dets alla gym­na­sie­sko­lor åter­i­gen ska bedri­va under­vis­ning på distans. Sam­ma dag kom upp­gif­ter om ett bekräf­tat coron­fall på Kyr­ke­by­sko­lan i Arvika. 

Under tors­da­gen kom upp­gif­ter om att även Kyr­ke­by­sko­lan i Arvi­ka fått ett bekräf­tat fall av Covid-19. Det ska röra sig om en hög­sta­di­e­klass på sko­lan där en per­son bekräf­tats smit­tad av viru­set, enligt AM:s upp­gif­ter. Tidi­ga­re kun­de AM berät­ta att både Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um och Sol­ber­ga­gym­na­si­et fått sina förs­ta bekräf­ta­de fall, lik­som Tase­ruds­gym­na­si­et fått tidigare.

AM har varit i kon­takt med rek­tor års­kurs 7–9. Hon berät­tar att man gått ut med att ett fall av covid-19 bekräf­tats på hög­sta­di­et och att man haft kon­takt med Smitt­skydd Värm­land och föl­jer deras rekom­men­da­tio­ner. "När det hand­lar om ensta­ka fall så är rekom­men­da­tio­nen att ele­ver och per­so­nal utan sym­tom kan vara i sko­lan. Man behö­ver vara obser­vant på sym­tom de när­mas­te 14 dagar­na, och stan­na hem­ma om man får sym­tom. Man bör ock­så tes­ta sig om man får sym­tom" skri­ver hon.

Sko­lan har upp­ma­nat ele­ver att hål­la avstånd och att vara nog­grann med att tvät­ta sina hän­der, alter­na­tivt använ­da handsprit.