Nya staket ska förhindra spring över järnvägsspåren – Trafikansvarig om situationen

Nyheter och klipp

Sta­ket har satts upp längs järn­vä­gen i Arvi­ka för att för­hind­ra spring över järn­vägs­spå­ren. Peter Adolf­son, Gatu- och Tra­fi­kan­sva­rig har tidi­ga­re berät­tat att det finns upp­tram­pa­de sti­gar på och runt banvallen. 

Nu när sta­ket satts upp kom­mer arbets­mil­jön att för­änd­ras, enligt Peter.
     – Den störs­ta för­änd­ring­en är nog arbets­mil­jö­mäs­sigt för lok­fö­rar­na så att de inte behö­ver vara lika oro­li­ga för att köra ihjäl någon på aktu­ell sträc­ka, menar han.

Sta­ket har satts upp för att för­hind­ra spring över spå­ren. FOTO: SAKEUS BERG.

I Arvi­ka har arbe­te pågått med att sät­ta upp sta­ket längs järn­vä­gen för­bi stads­par­ken och Sågud­den. En anled­ning till det­ta är att folk har sprung­it över järn­vägs­spå­ren, något som Peter Adolf­son, Gatu- och Tra­fi­kan­sva­rig i Arvi­ka menar är oer­hört all­var­ligt.
     – Det finns upp­tram­pa­de sti­gar på och runt ban­val­len som leder över spå­ret på många stäl­len, berät­ta­de han för Arvi­ka­ma­ga­si­net i okto­ber.
     – Dagens per­son­tåg är så tys­ta att det inte hörs när de kom­mer för­rän de är all­de­les inpå, det är ett livs­far­ligt till­tag att gå över eller på järn­vägs­spå­ret, berät­ta­de han då.

Det är Tra­fik­ver­ket som till­sam­mans med ent­re­pre­nö­ren hål­ler i slut­be­sikt­ning­en, berät­tar Peter.
     – Vad jag vet så ska det vara klart för den­na gång­en med upp­sätt­ning av sta­ke­tet men vet inte klar­da­tu­met, för­kla­rar han.
     I nulä­get vet han inte kost­na­den för att sät­ta upp sta­ke­tet, eftersom han inte fått den infor­ma­tio­nen från Tra­fik­ver­ket ännu.

Peter Adolf­son har tidi­ga­re berät­tat att det finns upp­tram­pa­de sti­gar på och runt ban­val­len. FOTO: SAKEUS BERG.

Nu när sta­ket satts upp kom­mer arbets­mil­jön att för­änd­ras, enligt Peter.
- Den störs­ta för­änd­ring­en är nog arbets­mil­jö­mäs­sigt för lok­fö­rar­na så att de inte behö­ver vara lika oro­li­ga för att köra ihjäl någon på aktu­ell sträc­ka, för­kla­rar Peter och fort­sät­ter:
- Det finns nog ing­en lok­fö­ra­re som inte kört på någon/något eller haft nära på upp­le­vel­ser, det är ett stort trau­ma dels för föra­ren men ock­så för många andra.

Peter lyf­ter fram att det har talats om att det skul­le byg­gas under­kryp­nings­skydd vid båda bom­pas­sa­ger­na över järn­vä­gen, det­ta då Tra­fik­ver­ket var på besök inför star­ten 2019.
     – Det har jag inte hört något mer om men det tyc­ker jag behövs, för­kla­rar han.