Andra coronafallet på Estetiska skolan – Personal smittad

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re ett fall av covid-19 har bekräf­tats på Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. Det är sko­lans and­ra fall av covid-19. 

- Det är en per­son i per­so­na­len som har tes­tats posi­tivt för covid-19. Var och hur hen har smit­tas vet vi inte. Regi­on Värm­land arbe­tar med smitt­spår­ning, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan. 

Läs ock­så: Lära­re på hög­sta­di­e­sko­la i Arvi­ka bekräf­tad smit­tad med covid-19 – Förs­ta fallet

Det är det and­ra fal­let av kon­sta­te­rad smit­ta på sko­lan.
- Det förs­ta fal­let var för tre vec­kor sedan, tilläg­ger David.
Per­so­nen har inte varit på sko­lan med symp­tom, utan stan­na­de hem­ma när hen fick symp­tom, berät­tar David.
- Där­e­mot anses man vara smitt­sam 24 tim­mar innan förs­ta symp­to­met, tillä­ger han. Per­so­nen var senast på sko­lan i mån­dags den 30 novem­ber. Sko­lan har bra kon­takt med Smitt­skydd Värm­land och föl­jer noga deras rikt­lin­jer, enligt David.

- Just nu inne­bär det för­stås att den smit­ta­de per­so­nen stan­nar hem­ma. Det inne­bär ock­så att per­so­ner hen träf­fat ska vara extra upp­märk­sam­ma på symp­tom i 14 dagar, men kan fort­sät­ta gå till sko­la och arbe­te under tiden, avslu­tar David.

Läs ock­så: Elev har covid-19 – Gym­na­si­e­klass över­går till distansstudier