Lokalt popcornföretag i Arvika – "Riktigt bra popcorn från hela världen"

Nyheter och klipp

Nu har Arvi­ka­ma­ga­si­nets läsa­re chan­sen att vin­na en popcorn­upp­le­vel­se från Wepo­pop, ett lokalt popcorn­fö­re­tag belä­get i Jössefors. 

Wepo­pop grun­da­des 2013 i Göte­borg, men 2018 bestäm­de de sig för att flyt­ta till Arvi­ka.
- Både jag och min fru är från Arvi­ka så då bestäm­de vi oss för att flyt­ta hem hit, för­kla­rar Bru­no Lind­berg som är före­ta­gets VD tilli­ka "popcornäls­ka­re". Nu finns hela pro­duk­tio­nen i Jös­se­fors där de pla­ne­rar att stanna.

Bru­no Lind­berg är VD på Wepo­pop.
FOTO: SAKEUS BERG

Beställer från hela världen

Wepo­pop är stän­digt på jakt efter nya bra popcorn, berät­tar Bru­no Lind­berg.
- Och att hit­ta pro­du­cen­ter och bön­der som brin­ner för popcorn som gör det där lil­la extra. För bero­en­de på hur man lag­rar popcor­nen och hur man han­te­rar de så får de oli­ka karak­tär, säger Bru­no.
Före­ta­get bestäl­ler popcorn från hela världen.

Olika majstyper

Bru­no berät­tar att det finns oli­ka majs­ty­per.
- Bero­en­de på vil­ken majs­typ du har så får du oli­ka karak­tär på popcor­nen, säger han.

Det finns oli­ka sor­ters popcorn­kär­nor som ger oli­ka karak­tär.
FOTO: SAKEUS BERG

Det finns bland annat ame­ri­kans­ka, spans­ka och tur­kis­ka popcorn, men även ett svenskt som kom­mer från Skå­ne.
- Vårt fokus är majskär­nor­na och att man ska pop­pa själv i kastrull hem­ma, berät­tar Bru­no. Wepo­pop säl­jer även mikro­popcorn, men grund­tan­ken är att man ska pop­pa popcor­nen i kastrull. För det­ta har Wepo­pop kom­mit på en metod för att få "per­fek­ta popcorn". Man ska läg­ga i fem popcorn­kär­nor till att bör­ja med, och när de har pop­pat har man en bra olje­tem­pe­ra­tur och kan läg­ga i res­ten av popcor­nen.
- Man ska ha 80 pro­cent på plat­tan så att inte oljan brän­ner fast och man ris­ke­rar att brän­na popcor­nen, säger Bru­no och fort­sät­ter:
- På slu­tet kan man ta bort loc­ket och släp­pa ut vat­ten­ång­an för extra kris­pi­ga popcorn. Vat­ten­ång­an gör de mjukare.

- Vårt mål är ju att impor­te­ra och säl­ja de bäs­ta popcor­nen i värl­den, säger Bru­no. Vi letar runt över­allt för att hit­ta så goda popcorn som möj­ligt, fort­sät­ter han.

Så började det

Bru­no berät­tar att han tes­ta­de popcorn hem­ma när han gick på Chal­mers och bod­de i Göte­borg. Han säger att han märk­te att kva­li­tén på popcor­nen blev oli­ka trots att han pop­pa­de de på sam­ma sätt.

Bru­no för­stod att buti­ker­na köp­te in det bil­li­gas­te, berät­tar han. Han bör­ja­de kon­tak­ta oli­ka pro­du­cen­ter runt om i värl­den, men märk­te snabbt att man var tvung­en att köpa minst ett ton popcorn åt gång­en. Han för­kla­rar att han fick tag på kom­pi­sar och kom­pi­sars kom­pi­sar tills de var till­räck­ligt många för att dela på den sto­ra mäng­den popcorn. Fler och fler vil­le vara med på pro­jek­tet tills det bil­da­des ett popcorn­fö­re­tag.
- I slu­tet av 2013 skic­ka­de vi in pappre­na till Bolags­ver­ket, berät­tar Bruno. 

FOTO: SAKEUS BERG.

Hemleverans

Det går att bestäl­la popcorn i Wepopop:s webb­s­hopp och få de hem­le­ve­re­ra­de till brev­lå­dan, eller häm­ta själv på fabri­ken. Det finns även pla­ner på att man ska kun­na pre­nu­me­re­ra på popcorn. Tan­ken är att man ska få ett paket med oli­ka sor­ters popcorn var­je kvartal.

Popcor­nen fylls i lådor efter att de kom­mit in i sto­ra säc­kar till huvud­lag­ret.
- Och sedan så tar vi och häl­ler upp popcor­nen i såda­na här mind­re lådor, berät­tar Bru­no och visar upp en låda.

Tips för bättre popcorn

Bru­no delar med sig av någ­ra tips för bätt­re popcorn. På före­ta­gets hem­si­da finns recept med popp­nings­me­to­der. Det finns ock­så oli­ka julre­cept, berät­tar Bruno.

- De van­li­gas­te felen är att man har för hög tem­pe­ra­tur eller att man går ifrån popcor­nen, säger Bru­no och fort­sät­ter:
- Medans man vän­tar går man och gör något annat. Man rea­ge­rar bara på när man kän­ner dof­ten att de bränts.
Bru­no säger att det tar unge­fär tre till fyra minu­ter att pop­pa popcor­nen.
- Det är vik­tigt att ha koll på dem, tilläg­ger han.
Han berät­tar att svensk raps­ol­ja är väl­digt bra.
- På bio­gra­fer använ­der de oftast kokos­ol­ja för att det tål höga tem­pe­ra­tu­rer och är lätt att ren­gö­ra, berät­tar han, och säger att det är en smak­sak.
- De förs­ta tre-fyra åren kör­de vi sol­ros­ol­ja. Det fun­ge­rar, men nu har vi bytt till svensk raps­ol­ja, säger Bruno.