SVT:s populära datorspel borttagna – Inga planer på att förnya

Nyheter och klipp

SVT Barns dator­spel kom­mer att för­svin­na den 7 decem­ber med anled­ning av att tek­ni­ken Flash som spe­len byg­ger på inte stöds av moder­na webb­lä­sa­re från och med nyår.
– Spe­len på svtbarn.se är fle­ra år gam­la och är ska­pa­de i en tek­nik som heter Flash. De fun­ge­rar inte i moder­na webb­lä­sa­re och går där­för inte läng­re att spe­la på många dato­rer och plat­tor, säger Erik Wahl­gren, Pro­dukt­ä­ga­re SVT Barn Play, i ett pressmeddelande.

Spe­len på Barn­ka­na­lens hem­si­da har haft mil­jon­tals besök genom åren och haft runt 30 000 uni­ka besö­ka­re i vec­kan, enligt SVT. Spe­len tas bort den 7 decem­ber, och det finns inte någ­ra pla­ner på att för­nya och anpas­sa spe­len till moder­na­re tek­nik i nulä­get. Det­ta då det kan vara omöj­ligt eller myc­ket kost­samt att åter­ska­pa sam­ma spelupp­le­vel­se.
– Fle­ra av spe­len är ock­så ska­pa­de för att för­länga eller för­dju­pa upp­le­vel­sen av tv-pro­gram som inte läng­re är aktu­el­la och som dagens barn inte kän­ner till, säger Erik Wahlgren.