Estetiska skolan övergår till distansundervisning

Nyheter och klipp

Idag med­de­la­de kom­mu­nen att Kyr­ke­by­sko­lan och Cen­tral­sko­lan i Arvi­ka kom­mer att över­gå till distans­un­der­vis­ning från och med 14 decem­ber till 18 decem­ber. Nu med­de­lar Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um att även de kom­mer att över­gå till distans­un­der­vis­ning på måndagen.

"Vi på Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um kom­mer ock­så att ha distans­un­der­vis­ning på mån­dag 14 decem­ber. Under mån­da­gen kom­mer mer infor­ma­tion om hur res­ten av den vec­kan kom­mer se ut", skri­ver sko­lan i ett med­de­lan­de via tjäns­ten School­Soft som de använ­der sig av.
- Beslu­tet togs all­de­les nyss nu under fre­dags­kväl­len, berät­tar David Johan­nes­son, Admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.