Bekräftad covidsmitta på Gateskolan och Centralskolan – Så ser smittoläget ut på skolor i Arvika

Nyheter och klipp

En elev på Cen­tral­sko­lan i Arvi­ka har kon­sta­te­rats smit­tad av covid-19, det är den förs­ta ele­ven som bekräf­tats smit­tad på sko­lan. På Kyr­ke­by­sko­lan har tre ele­ver bekräf­tats smit­ta­de, varav en har till­frisk­nat. De övri­ga två ele­ver­na befann sig inte på sko­lan under peri­o­den för smit­to­risk, berät­tar Per Öberg, biträ­dan­de rek­tor på Centralskolan.

- Enligt smitt­skydd Värm­land så finns det för när­va­ran­de ing­en bekräf­tad klus­ter­smit­ta på någon grund­sko­la i Arvi­ka kom­mun. Uti­från de rikt­lin­jer som finns så tar smitt­skydd Värm­land kon­takt med rek­tor om man ser att det finns fle­ra bekräf­ta­de covid-19-fall på en sko­la, för att pla­ne­ra hur smitt­sprid­ning­en ska stop­pas och vil­ka åtgär­der som behö­ver vid­tas, berät­tar Per Öberg.
Han berät­tar att det är känt att det finns både ele­ver och per­so­nal med sym­tom, men att det endast är bekräf­ta­de fall som regi­stre­ras hos Smitt­skydd Värm­land.
- Vi vet ock­så att en del av per­so­na­len som haft sym­tom har tes­tats och fått svar att det inte hand­lar om covid-19. I dags­lä­get har vi inte kän­ne­dom om att någon i per­sonal­grup­per­na har bekräf­tats smit­tad, avslu­tar Per.

På Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um finns i dags­lä­get två bekräf­ta­de fall av coro­na­vi­ru­set, och idag kom upp­gif­ter om bekräf­tad coro­na­smit­ta på Gate­sko­lan i Arvika.